จุฬาฯประกาศ ‘ปลอดกัญชา-กัญชง’

จุฬาฯประกาศ ‘ปลอดกัญชา-กัญชง’ งดซื้อ ขาย บริโภค ในพื้นที่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ลงนามในประกาศจุฬาฯ เรื่อง นโยบายคุ้มครองสุขภาพนิสิต นักเรียน และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จากการใช้พืชกัญชา หรือกัญชง ในพื้นที่เขตการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 โดยนโยบายคุ้มครองสุขภาพนิสิต นักเรียน และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จากการใช้พืชกัญชา หรือกัญชง ในพื้นที่เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ข้อ 1 ให้พื้นที่เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ “ปลอดกัญชา หรือกัญชง”

ข้อ 2 ให้นิสิต นักเรียน ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ และผู้มาติดต่อมหาวิทยาลัย งดครอบครอง นำเข้ามา ใช้ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำหน่าย บริโภค หรือเสพพืชกัญชา หรือกัญชง ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีส่วนประกอบของพืชกัญชา หรือกัญชง รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของพืชกัญชา หรือกัญชง ภายในพื้นที่เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัย

เว้นแต่เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย หรือเป็นการใช้ตามเหตุผลทางการแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐาน

จุฬาฯประกาศ ‘ปลอดกัญชา-กัญชง’

ข้อ 3 ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยร่วมกันสอดส่องดูแลนิสิต นักเรียน และผู้ร่วมปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้ หากพบว่านิสิต นักเรียน หรือผู้ร่วมปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยคนใดได้รับผลกระทบต่อสุขภาพเนื่องจากการใช้พืชกัญชา หรือกัญชง ให้แจ้งศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-0568 ในวันและเวลาทำการ เพื่อทำการบำบัดรักษาต่อไป

ข้อ 4 มหาวิทยาลัยจะดำเนินการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้พืชกัญชา หรือกัญชง รวมทั้งอันตรายจากการใช้พืชกัญชา หรือกัญชง แก่นิสิต นักเรียน และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางการแพทย์ ตลอดจนหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อบูรณาการการป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากการใช้พืชกัญชา หรือกัญชงในพื้นที่เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ bereafriendshipumc.com

UFA Slot

Releated